Tổng Hợp Combo SaPa 2 Ngày – Khách Sạn 2 – 3 – 4 – 5 Sao Giá Tốt Nhất

+

💥💥 𝐓Ổ𝐍𝐆 𝐇Ợ𝐏 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐒𝐀𝐏𝐀 2 𝐍𝐆À𝐘 𝐆𝐈Á 𝐓Ố𝐓 𝐍𝐇Ấ𝐓 (Á𝐩 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝟐 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐭𝐫ở 𝐥ê𝐧)
𝟏. 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐊𝐡á𝐜𝐡 𝐒ạ𝐧 𝟐 𝐒𝐚𝐨 :
𝟐𝐍/𝟏𝐃 —— 𝟔𝟎𝟎𝐤/𝟏 𝐊𝐡á𝐜𝐡
𝟐. 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐊𝐡ách 𝐒ạ𝐧 𝟑 𝐒𝐚𝐨 :
𝟐𝐍/𝟏𝐃 —— 𝟗𝟓𝟎𝐤 /𝟏 𝐊𝐡𝐚𝐜𝐡
𝟑. 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐇𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐜ó 𝐛ể 𝐛ơ𝐢 :
𝟐𝐍/𝟏𝐃—— 𝟏.𝟎𝟓𝟎𝐤 /𝟏 𝐊𝐡a𝐜𝐡
𝟒. 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐊𝐡𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐚𝐧 𝟒 𝐒𝐚𝐨 :
𝟐𝐍/𝟏𝐃 —— 𝟏.𝟐𝟓𝟎𝐤 /𝟏 𝐊𝐡𝐚𝐜𝐡
𝟓. 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐊𝐡𝐚𝐜𝐡 𝐒𝐚𝐧 𝟓 𝐒𝐚𝐨 :
𝟐𝐍/𝟏𝐃 —— 𝟏.𝟕𝟓𝟎𝐤 /𝟏 𝐊𝐡𝐚𝐜𝐡
𝟔. 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐉𝐚𝐝𝐞 𝐇𝐢𝐥𝐥 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭 & 𝐒𝐩𝐚
𝟐𝐍/𝟏𝐃 —— 𝟐.𝟑𝟗𝟎𝐤 /𝟏 𝐊𝐡𝐚𝐜𝐡
✅ 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐁𝐀𝐎 𝐆𝐎𝐌 :

 • 𝐗𝐞 𝐠𝐢𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐦, 𝐗𝐞 𝐃𝐜𝐚𝐫 𝐋𝐢𝐦𝐨𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢–𝐒𝐚𝐩𝐚 (𝟐 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐮)
 1. 𝐊𝐡𝐚𝐜𝐡 𝐬𝐚𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐦 𝐒𝐚𝐩𝐚 , 𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢 𝐡𝐢𝐞𝐧 đ𝐚𝐢
 • 𝟐 𝐊𝐡𝐚𝐜𝐡/𝟏 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠
 1. 𝐁𝐮𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐚𝐜𝐡 𝐬𝐚𝐧 𝟑 𝐒𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞𝐧
 1. 𝐌𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐡𝐢 𝐛𝐞 𝐛o𝐢, 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐲𝐦, 𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐢𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐜 𝐤𝐡𝐚𝐜𝐡 𝐬𝐚𝐧 𝐭𝐮 𝟒* 𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞𝐧
 2. 𝐌𝐢𝐞𝐧 𝐩𝐡𝐢 𝐧𝐮𝐨𝐜 𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞𝐧 𝐱𝐞 , 𝐜𝐡𝐚𝐧 𝐠𝐨𝐢 𝐧𝐠𝐮 𝐕𝐍 𝐀𝐢𝐫𝐥𝐢𝐧𝐞…
  ⚠️ 𝐓𝐮 𝐯𝐚𝐧 𝐥𝐢𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨𝐢 𝐜𝐚𝐜 đ𝐢𝐚 đ𝐢𝐞𝐦
  ⚠️ 𝐇𝐨 𝐭𝐫𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐞 𝐱𝐞 𝐦𝐚𝐲 , 𝐦𝐮𝐚 𝐯𝐞 𝐅𝐚𝐧𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 – 𝐤𝐨 𝐦𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐨𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐱𝐞𝐩 𝐡𝐚𝐧𝐠
  ⚠️ 𝟏 𝐬𝐨 𝐤𝐡𝐚𝐜𝐡 𝐬𝐚𝐧 𝐜𝐨 𝐩𝐡𝐮 𝐭𝐡𝐮 𝐜𝐮𝐨𝐢 𝐭𝐮𝐚𝐧

🌞 𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐓𝐑𝐎𝐍 𝐆𝐎𝐈 𝟐𝐍𝟏𝐃 : 𝟏.𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎Đ/𝟏 𝐊𝐇𝐀𝐂𝐇

🌞 𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐓𝐑𝐎𝐍 𝐆𝐎𝐈 𝟐𝐍𝟏𝐃 : 𝟏.𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎Đ/𝟏 𝐊𝐇𝐀𝐂𝐇

☀ ☀ ☀ 𝐕𝐞 𝐗𝐞 𝐇𝐚 𝐍𝐨𝐢 – 𝐒𝐚𝐩𝐚 ☀ ☀ ☀
“𝐓𝐫𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐦 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐚 𝐛𝐚𝐧 – 𝐕𝐢𝐞𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐚𝐧 𝐛𝐢 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐚 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐢 🎬🎬”
Đ𝐀𝐓 𝐕𝐄 𝐍𝐆𝐀𝐘 (𝐬𝐨 𝐥𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐨 𝐡𝐚𝐧)
➡️ 𝐋𝐢𝐞𝐧 𝐡𝐞 𝐧𝐠𝐚𝐲 : 𝟎𝟐𝟒𝟖𝟓𝟖𝟖𝟎𝟎𝟗𝟗
☎Hotline: 0568637777 – 0916938868 (zalo,messenger,whatssap…)
🖥https://hanoisapa.vn
đ𝐞 đ𝐮𝐨𝐜 𝐭𝐮 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐜𝐡 𝐯𝐮 𝐩𝐡𝐮 𝐡𝐨𝐩 𝐧𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧 đ𝐢 𝐜𝐮𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐡😊


Trả lời

Lưu ý: Nhận xét về chúng tôi phản ánh quan điểm của các bạn, để chúng tôi hoàn thiện hơn. Yêu cầu không lăng mạ, chửi thề và biểu hiện thô tục. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bình luận mà không cần giải thích thông báo.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được hiển thị. Các trường bắt buộc được ký kết với *